برج های بازی پلی اتیلن

مجموعه بازی پلی اتیلن چهار برج PS5001

مجموعه بازی پلی اتیلن چهار برج PS5001

جنس : پلی اتیلن ( پلاستیک فشرده )   
ابعاد : 160 × 590 × 450
مجموعه بازی پلی اتیلن سه برج PS5002

مجموعه بازی پلی اتیلن سه برج PS5002

جنس : پلی اتیلن ( پلاستیک فشرده )   
ابعاد : 160 × 360 × 410
 
 
مجموعه بازی پلی اتیلن دو برج PS5003

مجموعه بازی پلی اتیلن دو برج PS5003

جنس : پلی اتیلن ( پلاستیک فشرده )   
ابعاد : 160 × 145 × 410
مجموعه بازی تک برج دوسرسره PS5004

مجموعه بازی تک برج دوسرسره PS5004

جنس : پلی اتیلن ( پلاستیک فشرده )   
ابعاد : 160 × 170× 185
مجموعه بازی تک برج بدون پلتفرم PS5005

مجموعه بازی تک برج بدون پلتفرم PS5005

جنس : پلی اتیلن ( پلاستیک فشرده )   
ابعاد : 160 ×90 ×185
مجموعه بازی تک برج درب دار PS5006

مجموعه بازی تک برج درب دار PS5006

جنس : پلی اتیلن ( پلاستیک فشرده )   
ابعاد : 136 ×105 ×184
مجموعه بازی پلی اتیلن تک برج کوچک PS5007

مجموعه بازی پلی اتیلن تک برج کوچک PS5007

جنس : پلی اتیلن ( پلاستیک فشرده )   
ابعاد : 160 * 90 * 183